streda , 27 januára 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / ODDELENIE KULTÚRY A VZDELÁVANIA

ODDELENIE KULTÚRY A VZDELÁVANIA

Kontakty:

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,

 

Vedúci oddelenia: PaedDr. Beatrix Tarcaliová, 

e-mail: beatrix.tarcali@gmail.com, betrix.tarcaliova@kralovskychlmec.sk

II. poschodie, č.dv. 12

tel.: +421 56/68 710 58

služobný mobil: +421/918 683 148

 

Kultúrny referent:  Mgr.Brigita Boriszaová,  

e-mail: borisza.brigita1@gmail.com

prízemie, č.dv. 39.

tel.: +421 56/63 215 83

 

  – Regionálna knižnica pri KCMaP,  Hlavná 72

tel.: 056/ 63 21 845,    mail: kniznica.kcmap@gmail.com

 

Valéria Kosztyuová – Upratovanie MsKS

 

 1.Oddelenie kultúry a vzdelávania najmä:
a) zabezpečuje, realizuje a organizačne pripravuje kultúrne podujatia, zodpovedá za efektívnosť, výber a realizáciu kupovaných programov v spolupráci s umeleckými
agentúrami,
b) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích
podujatí,
c) spolupracuje so školami a inými organizáciami pri organizovaní kultúrnych podujatí,
d) spolupracuje pri príprave návrhov na zakúpenie podujatí sledovaním aktuálnych
ponúk na internete a z iných zdrojov,
e) sleduje možnosť získania finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry SR na
kultúrne podujatia predkladaním projektov, vypracováva projekty.
f) zabezpečuje ozvučenie a osvetlenie kultúrno-spoločenských podujatí v budove
mestského kultúrneho strediska a amfiteátri,
g) zabezpečuje technickú prípravu kultúrnych podujatí a spolupracuje pri technickej
príprave zasadnutí mestského zastupiteľstva,
h) službou zabezpečuje priebeh kultúrno-spoločenských podujatí.
i) rozpracúva návrhy priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav
alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí,
j) vyrába propagačné materiály ku kultúrnym podujatiam, resp. na základe objednávky
iných subjektov,
k) službou zabezpečuje priebeh kultúrno-spoločenských podujatí,
l) realizuje zápisy do mestskej kroniky.
m) zabezpečuje propagáciu uskutočňovaných kultúrnych podujatí v masmédiách
a tlači,
n) spolupracuje pri príprave relácií do mestského rozhlasu,
o) pripravuje písomný návrh ročného plánu podujatí, taktiež spracováva písomné
návrhy textov podujatí a iné propagačné nosiče,

 

2.V oblasti mediálnej práce zabezpečuje najmä:
a) získavanie materiálov, korektúru a prípravu pre tlač novín Chlmecké Názory
b) propagáciu mesta zverejňovaním kultúrnych a spoločenských podujatí v médiách
c) spracovanie programových brožúr, spracovanie sponzorského materiálu na zverejnenie
d) spracovanie a aktualizáciu webovej stránky mesta Kráľovský Chlmec
e) vedie mestskú kroniku
f) zabezpečuje fotodokumentácie o spoločenskom dianí v meste Kráľovský Chlmec
g) vyhotovuje audio-video záznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, zabezpečuje
ozvučenia zasadnutí
h) prevádzku mestského infokanálu

 

3.V oblasti technickej údržby a civilnej obrany najmä
a) zabezpečuje údržbu, opravy a obstaranie technického vybavenia kultúrneho strediska,
b) zabezpečuje prevádzku a obsluhu technických zariadení na ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí,
c) zabezpečuje údržbu budovy kultúrneho strediska
d) zabezpečuje úlohy požiarnej a civilnej ochrany
e) vypracováva plány ochrany obyvateľstva mesta a aktualizuje ich
f) spracúva a aktualizuje plán výdaja prostriedkov individuálnej ochrany z hlavného
skladu do jednotlivých stredísk,
g) uskladňuje, eviduje a ošetruje prostriedky individuálnej ochrany pre obyvateľov
mesta a inventarizuje ich,
h) vytvára jednotky civilnej ochrany obyvateľstva a aktualizuje ich,
i) zabezpečuje hlásnu službu v meste,
j) vykonáva kontrolu spojenia a vyrozumenia organizácií v meste podľa pokynov
civilnej ochrany okresu,
k) priebežne aktualizuje úlohy, opatrenia a údaje krízového plánu mesta za účelom jeho
pripravenosti riešiť hospodársky a spoločenský život v meste v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti.

Popri oddelení vzdelávania, kultúry, športu a mládeže vykonávajú kultúrno-spoločenskú činnosť nasledovné súbory:
– ženský spevácky súbor Árvalányhaj, s repertoárom ľudových piesní,
– ezoterický klub,
– divadelný spolok „Bodrogközi“,
– futbalový spolok „internacionáli“ Kráľovský Chlmec
– spolok amatérskych tvorivých umelcov TICCE

– hudobná skupina Henry Hudson

– Klub dôchodcov

– Starí páni – futbalový spolok

Jedným zo základných predpokladov pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych hodnôt v meste je dostatočné množstvo finančných prostriedkov potrebných na realizáciu rôznorodých kultúrnych aktivít. Ich množstvo je priamo úmerné hospodársko-ekonomickej situácii na tomto regióne. Jednou z priorít musí byť, aby sa aj kultúrne dianie stalo v čo najväčšej miere prvkom sociálno-ekonomického rozvoja regiónu, aby ten spätne mal dostatok zdrojov na financovanie kultúry.