štvrtok , 21 januára 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / ODDELENIE EKONOMICKÉ A SPRÁVY MAJETKU

ODDELENIE EKONOMICKÉ A SPRÁVY MAJETKU

KONTAKTY:

Ing. Švistun Ladislav – vedúci oddelenia

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č. dv. 3/1, III. posch.
Tel.: 056/ 63 222 20, e-mail: ladislav.svistun@kralovskychlmec.sk

Szepesiová Zuzana – Účtovníctvo a štatistika
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č. dv. 3/1, III. posch.
Tel.: 056/ 63 222 20,    e-mail: zuzana.szepesiova@kralovskychlmec.sk

Mgr. Gáspárová Monika – Personalistika a mzdy
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č. dv. 4/1, III. posch.
Tel.: 056/ 68 710 50,    e-mail: monika.gasparova@kralovskychlmec.sk 

Bc. Fedorová Anetta – Financovanie školstva
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č. dv. 4/1, III. posch
Tel.: 056/ 63 220 02,    e-mail: anetta.fedorova@kralovskychlmec.sk

Anetta Lénártová – Hlavná pokladňa
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad , L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
1. kontakt ., prízemie MsÚ
tel.: 056/ 68 715 15,    e-mail: anetta.lenartova@kralovskychlmec.sk

Mgr.Peter Szedlák -Dane z nehnuteľnosti 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
č. dv. 3, III. posch. , Tel.: 056/ 68 710 54  peter.szedlak@kralovskychlmec.sk

 

Melinda Kováčová – Pokladňa TKO

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec

1. kontakt, prízemie MsÚ

Tel.: 056/ 68 715 12,   e-mail.: melinda.kovacova@kralovskychlmec.sk

 

 1. Ekonomické oddelenie najmä
a) spracováva návrh rozpočtu mesta, jeho úprav a vedie evidenciu rozpočtových opatrení v zmysle platných právnych predpisov,
b) riadi a zabezpečuje financovanie úloh podľa schváleného rozpočtu na príslušný
rozpočtový rok (investičná výstavba a úlohy v rámci neinvestičných výdavkov)
v medziach vytvorených finančných zdrojov rozpočtu,
c) vykonáva dispozície s rozpočtovými prostriedkami medzi jednotlivými účtami mesta,
d) vyhotovuje štvrťročné rozbory plnenia rozpočtu na rokovanie orgánov mesta,
e) zabezpečuje finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia po skončení rozpočtového
roka,
f) zostavuje záverečný účet mesta s rozborom hospodárenia za predchádzajúci
rozpočtový rok,
g) zabezpečuje metodický dozor nad finančným hospodárením mestského úradu,
h) pripravuje podklady pre peňažný ústav v prípade vybavovania žiadosti o úver,
i) pripravuje podklady na schválenie úverov pre orgány mesta,
j) zabezpečuje sledovanie a vyúčtovanie účelových prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, príp. na iný účel,
k) zabezpečuje a spolupracuje pri vypracovaní vnútorných smerníc a všeobecne záväzných nariadení v oblasti účtovníctva a miestnych daní
l) riadi a koordinuje činnosti v oblasti účtovníctva a miestnych daní
m) vedie centrálnu evidenciu a dohliada na zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v súlade s ustanoveniami Zákona č. 546/2010 Z.z.
n) vedie evidenciu psov a vyrubuje daň za psa,
o) pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy na odchyt túlavých psov,.

 

2. Oddelenie ekonomické v oblasti účtovníctva a štatistiky najmä
a) zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva v súlade s platnou právnou úpravou,
b) zabezpečuje komplexné spracovanie pokladničných operácií v nadväznosti na
účtovníctvo mestského úradu,
c) zabezpečuje komplexné účtovníctvo mimorozpočtových fondov mesta,
d) zhotovuje interné účtovné doklady (predovšetkým účtovanie predpisov pohľadávok
a záväzkov mestského úradu a uzatváranie príslušných účtov),
e) zabezpečuje účtovanie na úverových účtoch, vrátane evidencie splátok istiny a úrokov
z prijatých úverov,
f) spracováva účtovné doklady a vedie samostatnú evidenciu týkajúcu sa prostriedkov
štátneho rozpočtu a Európskej únie,
g) zabezpečuje centrálnu evidenciu došlých faktúr ,
h) zabezpečuje centrálnu evidenciu odoslaných faktúr a prijatých dobropisov,
i) vedie komplexnú evidenciu pohľadávok a záväzkov mestského úradu,
j) pripravuje podklady na realizáciu zápočtov pohľadávok a záväzkov,
k) spracováva štatistické a účtovné výkazy za mestský úrad a mesto ako celok v zmysle
zákona o účtovníctve a pokynov Ministerstva financií SR,
l) zabezpečuje účtovanie pohybov majetku a odpisov z majetku v evidencii mestského
úradu,
m) zabezpečuje v rámci inventarizácie porovnanie stavu majetku zisteného inventúrou so
stavom v účtovníctve,
n) spracováva podklady na zostavenie rozpočtu mesta a vyhodnotenie jeho plnenia,
o) spracováva podklady k sledovaniu hospodárenia s rozpočtom a vypracovaniu
štvrťročných rozborov,
p) spracováva podklady k záverečnému účtu.
r) zabezpečuje bankový styk, bezhotovostný platobný styk formou prevodných príkazov a internetbankingu

 

3. Oddelenie ekonomické v oblasti daní najmä
a) vykonáva správu miestnych daní (dane z nehnuteľností, dane za psa) v zmysle platnej
právnej úpravy,
b) pripravuje podklady pre vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia v oblasti
miestnych daní,
c) prijíma daňové priznania, vyrubuje dane a príslušenstvo dane platobnými výmermi,
d) eviduje platenie daní a zabezpečuje platenie nedoplatkov,
e) vykonáva kontrolu daňových priznaní porovnaním skutočného stavu predmetu dane
z nehnuteľnosti s údajmi evidovanými v katastri nehnuteľností,
f) aktívne vyhľadáva nových daňovníkov a poplatníkov, spresňuje ich,
g) vybavuje všetku písomnú agendu v oblasti daní ,
h) realizuje odvolacie konania v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov ,
i) spracováva podklady pre odklad a splátky nedoplatkov na daniach ,
kontroluje dodržiavanie splátok,
j) pripravuje právnikovi mesta poklady na zriadenie záložného práva k hnuteľným
a nehnuteľným veciam a pohľadávkam dlžníkov v zmysle zákona o správe daní,
k) vydáva rozhodnutie o odpísaní daňovej pohľadávky v zmysle zákona o správe daní,
l) realizuje vymáhanie daňových nedoplatkov vrátane daňového exekučného konania
v zmysle zákona o správy daní,
m) eviduje pohľadávky daní a poplatku a pri neúspešnom vymáhaní prostredníctvom
exekúcie na účty dlžníkov postupuje ich na vymáhanie právnikovi mesta.

 

4. Oddelenie ekonomické v oblasti personalistiky a miezd najmä:
a) zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu súvisiacu s prijímaním pracovníkov do pracovného pomeru, zmenu obsahu pracovných zmlúv, skončenie pracovného pomeru,
b) vedenie evidencie zamestnancov mestského úradu,
c) styk s poisťovňami ( prihlášky, odhlášky ) a s príslušným úradom práce,
d) spracováva štatistické výkazy súvisiace s personálnou prácou
e) vedie evidenciu práceneschopnosti
f) eviduje a vystavuje listy dôchodkového zabezpečenia
g) zabezpečuje podklady pre priznanie rodinných prídavkov
h) zabezpečuje agendu a priebeh výberových konaní a konkurzov pri prijímaní zamestnancov mestského úradu
i) komplexne spracúva mzdovú agendu v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
j) zabezpečuje likvidáciu miezd a zrážok zo mzdy zamestnancov v pracovnom alebo
v obdobnom pomere,
k) zabezpečuje vyplatenie odmien poslancov a členov komisií,
l) vyhotovuje evidenčné listy o príjmoch a súvisiace doklady,
m) pripravuje a spisuje žiadosti o starobný, invalidný a čiastočný invalidný dôchodok
zamestnancov mesta,
n) spracováva mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu v súlade
s platnou legislatívou,
o) spracováva štvrťročné a ročné štatistické výkazy v oblasti práce a miezd,
p) pripravuje poklady pre návrh rozpočtu v mzdovej oblasti,
r) sleduje plnenie rozpočtu oblasti miezd podľa jednotlivých stredísk,
s) zabezpečuje likvidáciu cestovných príkazov mestského úradu,
t) zabezpečuje evidenciu zúčtovateľných tlačív,
u)vykonáva čiastkové zúčtovanie daní

 

5. Oddelenie ekonomické v oblasti financovania školstva najmä
a) spracúva podklady pre zostavovanie rozpočtu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
b) spracúva podklady na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta,
c) spracúva podklady k sledovaniu hospodárenia a zostavovaniu prehľadov a rozborov
o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
d) spracúva hlásenia a výkazy v oblasti financovania školstva,
h) mesačne pripravuje platobné poukazy na úhradu prostriedkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa schváleného rozpočtu a platnej právnej úpravy,
j) zabezpečuje vedenie účtovníctva škôl a školských zariadení,
k) spracováva účtovné výkazy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta za mesto ako celok,
l) spracováva výsledky inventarizácie škôl a školských zariadení pre potreby
záverečného účtu.

 

6. Oddelenie ekonomické a správy majetku v oblasti vedenia pokladne najmä:
a) vyhotovuje pokladničné príjmové a výdavkové doklady, vedie pokladničnú knihu,
zabezpečuje výber finančných prostriedkov v hotovosti a ich odvod na účty mesta
podľa charakteru platby,
b) zabezpečuje výplatu dávok, ktoré mesto dostáva ako osobitný príjemca dávok,
c) dbá na dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti,
d) zabezpečuje príjem, vydávanie a evidenciu cenín,
e) sleduje výšku vyplatených záloh (napr. na drobné nákupy, pracovné cesty a pod.), ich
včasné a správne vyúčtovanie,
f) vykonáva dennú uzávierku pokladne.

 

7.V oblasti správy majetku mesta najmä
a) vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ,
b) zabezpečuje poistenie majetku,
c) realizuje majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností do majetku mesta, ktoré nie sú
zapísané na liste vlastníctva mesta,
d) vypracúva protokoly o prevode správy majetku na organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta,
e) sleduje stav hnuteľného majetku, navrhuje spôsob jeho využitia,
f) spracúva návrhy na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku,
g) realizuje odpisovanie majetku a spracovanie podkladov pre zúčtovanie odpisov,
h) vykonáva inventúry majetku, pohyb majetku, zaradenie a vyradenie z evidencie,
porovnanie s účtovným stavom,
i) zabezpečuje sumarizáciu majetku za mesto ako celok vrátane organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
j) spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby sa predišlo
duplicitnej evidencii o majetku mesta,
k) je zodpovedný za zápis všetkého nehnuteľného majetku mesta do katastra
nehnuteľností, vrátane záznamu o správe majetku mesta.
l) riadi činnosť upratovačky a dohliada na výkon práce upratovačky v administratívnej budove mestského úradu.