štvrtok , 1 októbra 2020
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Kontakty

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

 

Kontakt:

Mestský úrad
Ul. L. Kossutha 99
077 13 Kráľovský Chlmec

Ústredňa – tel.:+421-56-6871514

e-mail: info@kralovskychlmec.sk, mesto@kralovskychlmec.sk

 

 

Stránkové dni / Ügyfélfogadás 

Pondelok – Hétfő 07:30 – 11:45 12:30 – 16:00
Utorok – Kedd 07:30 – 11:45 nestránkové popoludnie – nincs ügyfélfogadás
Streda – Szerda 07:30 – 11:45 12:30 – 17:00
Štvrtok – Csütörtök nestránkový deň nincs ügyfélfogadás
Piatok – Péntek 07:30 – 13:00

 

Úradné hodiny / Munkaidő

Pondelok – Hétfő 07:30 – 16:00
Utorok – Kedd 07.30 – 16:00
Streda – Szerda 07:30 – 17:00
Štvrtok – Csütörtök 07:30 – 16:00
Piatok – Péntek 07:30 – 13:00

1.kontakt – prízemie

Hlavná pokladňa, hrobové miesta – Anetta Lénártová:  056-6871515

TKO – Melinda Kováčová: 056-6871512

 

 

 

msu kontakty Kontakty i 145764


 

PRIMÁTOR MESTA Ing. Karol PATAKY 3.poschodie, č.dv. 2  
Sekretariát primátora tel.: 056/ 63 222 40 Dr. Sofia DOBOŠOVÁ primator@kralovskychlmec.sk  
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA Ing. Jozef ŽELINSKÝ 3.poschodie, č.dv. 6 jozef.zelinsky@gmail.com  
       
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU Csaba BALOGH PhD. 3.poschodie, č.dv. 6  
    prednosta@kralovskychlmec.sk  
Sekretariát, podateľňa,web-stránka,infokanál Zuzana NAGYOVÁ 3.poschodie, č.dv. 6  
tel.: 056/ 63 212 38,   info@kralovskychlmec.sk, mesto@kralovskychlmec.sk  
       
ODDELENIE PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU       
Vedúci oddelenia Mgr. Peter MÓROCZ peter.morocz@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/62 848 01   2.poschodie, č.dv. 16  
Referent pre mestský marketing Zoltán LECZO zoltan.leczo@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/68 715 11   2.poschodie, c.dv. 16  
       
HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA Ing. Alexander TÓTH hlavnykontrolor@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 68 710 55   2.poschodie, č.dv. 17  
       
ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ A PODNIKANIA      
Vedúca oddelenia Mgr.Ildikó MOLNÁROVÁ ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 63 215 24   2.poschodie, č.dv. 18  
Sociálna starostlivosť Mária MAJKRICSOVÁ maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 68 710 59   2.poschodie, č.dv. 14  
Matričný úrad Bc. Žaneta TÓTHOVÁ zaneta.tothova@kralovskychlmec.sk  
Tel.:056/ 63 220 76   2. poschodie, č.dv. 15  
Matričný úrad Alexandra KULCSÁROVÁ alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk  
tel. 056/62 848 00   2. poschodie, č.dv. 15  
Evidencia pobytu Alžbeta LIPANOVÁ alzbeta.lipanova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/63 212 68   2. poschodie, č.dv. 14  
       
ODDELENIE VÝSTAVBY A SPRÁVY MAJETKU   3.poschodie, č.dv 4/1  
Vedúca oddelenia Ing. Iveta SABAKOVÁ iveta.sabakova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 63 210 92      
Odborný referent pre dopravu a výstavbu Bc.Viktor SZABÓ viktor.szabo@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/63 210 92      
Referent pre podporu ochrany životného prostredia Ing. Štefan KENDI stefan.kendi@kralovskychlmec.sk  
tel: 056/68 710 56   1. poschodie, č.dv. 30  
Referentka pre verejné obstarávanie, referentka majetku mesta Martina KOŠLÁBOVÁ martina.koslabova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/68 710 53   2. poschodie, č.dv. 13  
       
SPOLOČNÝ OBECNÝ STAVEBNÝ ÚRAD      
tel.:056/63 215 10 Ing Magdaléna KONDÁŠOVÁ magdalena.kondasova@kralovskychlmec.sk  
tel.:056/63 215 10 Ing. Ildikó RUDIKOVÁ ildiko.rudikova@kralovskychlmec.sk  
    2. poschodie, č.dv. 11  
       
ODDELENIE EKONOMICKÉ       
Vedúci oddelenia Ing. Ladislav ŠVISTUN 3.poschodie, č.dv. 3.  
tel.: 056/ 63 222 20   svistun@kralovskychlmec.sk  
Účtovníctvo a štatistika Zuzana SZEPESIOVÁ zuzana.szepesiova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/63 220 02   3. posch. č. dv. 3.  
Personalistika a mzdy Mgr. Monika GÁSPÁROVÁ monika.gasparova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/68 710 50   3. posch. č. dv. 4/1.  
Financovanie školstva Bc. Anetta FEDOROVÁ  anetta.fedorova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/63 220 02   3. posch. č. dv. 4/1.  
Daň z nehnuteľnosti Mgr. Peter SZEDLÁK peter.szedlak@kralovskychlmec.sk   
tel.: 056/ 68 710 54   3.poschodie, č.dv.3  
       
       
       
       
ODDELENIE KULTÚRY A VZDELÁVANIA   2. posch. č. dv. 12  
Vedúca oddelenia PaeDr. Beatrix TARCALIOVÁ beatrix.tarcaliova@kralovskychlmec.sk,   beatrix.tarcali@gmail.com  
tel/fax:056/68 710 58   2. posch. č. dv. 12  
Kultúrny referent Mgr. Brigita BORISZAOVÁ borisza.brigita1@gmail.com  
tel/fax:056/63 215 83   prízemie č. dv. 39  
Kultúrny referent MÁTYÁS HUDÁK Katalin Mestský úrad 1. poschodie, č.dv. 31  
tel.: 0915 870 680   matyas.hudak.katalin@kralovskychlmec.sk  
Upratovačka Valéria KOSZTYUOVÁ budova Mestského kultúrného strediska, ul. Boľská 41  
Mestská knižnica   ul. J. Mailátha č.2  
tel.: 632 18 45, 0905 / 223 485   kniznica.kcmap@gmail.com  
       
       
ODDELENIE BYTOVEJ SPRÁVY      
Vedúci oddelenia Dionýz DETRIK dionyz.detrik@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 62 855 70, 0917 421 626   1. posch. č.dverí 28/1.  
Predpisy nájomného Viola GULYÁSOVÁ viola.gulyasova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 62 855 71   1. posch. č.dverí 28.  
Materiálový účtovník Tímea PAPPOVÁ timea.pappova@kralovskychlmec.sk  
Tel.: 056/ 62 855 71    1. poschodie 28.  
SPOLOČNÝ OBECNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD Mgr. Bernadett LECZO 1. posch. č.dverí 28/2.  
056/ 62 855 72   bernadeta.leczova@kralovskychlmec.sk  
Údržbár bytov Rudolf OČENÁŠ 1. posch. č.dverí 23.  
tel.: 056/ 68 710 57      
Údržbár bytov Ján ADÁMCSO 1. posch. č.dverí 23.  
tel.: 056/ 68 710 57      
Bytový technik  Barnabáš TÓTH    
Upratovanie AB Anna DAKOVÁ,Erika DÓCSOVÁ    
Upratovanie OPP Monika KOVÁCSOVÁ    
       
MESTSKÁ POLÍCIA      
náčelník MsP Mgr. Jozef KALAPOS nacelnik.msp@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 63 210 64   prízemie  
Mestská polícia   mestskapolicia@kralovskychlmec.sk  
tel. : 056/ 63 210 64 / 0915 943 495      
       
ODDELENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB      
Vedúci oddelenia Alexander GÁSPÁR tel.: 0918661456, t.sluzby@kralovskychlmec.sk  
MTZ, sklad      
Správca cintorínov      
       
Referent pre aktivačnú činnosť Katarína BAJUSZOVÁ a.cinnost@kralovskychlmec.sk  
Murár      
Elektrikár      
Údržbár miest.komunikácií      
Opravár strojov a zariadení      
Vodič-opravár      
Vodič-opravár