streda , apríl 25 2018
husk

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrhy na VZN, rozpočet a iné Bez n  zvu 1

Rozpočet-2018-2020-I.-úprava-návrh-kópia.pdf

Návrh-Dodatku-č.-1-k-VZN-č.-1-2016.docx

Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx

Návrh-DODATKU-č.-4-2018-k-Zásadám-hospodárenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta.docx

Príloha-č1-k-VZN-záväzná-časť-ZaD-2-KCH-doplnené.pdf

Návrh Dodatku č 2 K VZN Pre ZaDč.2 (23.4 KiB)

K_Chlmec-ZaD2_Regulatívy.pdf

návrh-dodatku-č.-6-k-VZN-č.62012-o-poplatku.doc

Návrh-Dodatku-č-1-k-VZN-č.-5-2016.docx

Návrh-Dodatku-č.-2-VZN-o-miestnych-daniach-č.-5-2012.docx

Návrh-VZN-č.-1-2018-o-taxislužbách.docx

príloha-č.-2-situačný-nákres.pdf