štvrtok , november 15 2018
husk

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrhy na VZN, rozpočet a iné Bez n  zvu 1

Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx

Návrh-VZN-č.-4-20018-ktorým-sa-schvaľuje-Prevádzkový-poriadok-Domu-smútku-Kráľovský-Chlmec.pdf

Návrh-VZN-č.-3-ktorým-sa-schvaľuje-Prevádzkový-poriadok-kolumbária.pdf

Záverečný-účet-2017.docx

Návrh-Dodatku-č.-3-VZN-č.-2-2012-ktorým-sa-vydáva-Prevádzkový-poriadok-pohrebiska-mesta-Kráľovský-Chlmec.docx

Návrh-VZN-č.-2-2018.docx

Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-6-2011-o-určení-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb.doc

Rozpočet-2018-2020-II.-úprava-návrh.xlsx

Rozpočet-2018-2020-I.-úprava-návrh-kópia.pdf

Návrh-Dodatku-č.-1-k-VZN-č.-1-2016.docx

Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx

Návrh-DODATKU-č.-4-2018-k-Zásadám-hospodárenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta.docx

Návrh Dodatku č 2 K VZN Pre ZaDč.2 (23.4 KiB)

K_Chlmec-ZaD2_Regulatívy.pdf

návrh-dodatku-č.-6-k-VZN-č.62012-o-poplatku.doc

Návrh-Dodatku-č-1-k-VZN-č.-5-2016.docx

Návrh-Dodatku-č.-2-VZN-o-miestnych-daniach-č.-5-2012.docx

Návrh-VZN-č.-1-2018-o-taxislužbách.docx

príloha-č.-2-situačný-nákres.pdf

Rozpočet-2018-2020-III.-úprava-návrh.xlsx