piatok , apríl 20 2018
husk

Zasadnutie MZ

Zasadnutie MZ i 137299

 

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – KIRÁLYHELMEC VÁROSA

 

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó

 

V súlade s ustanoveniami  § 12 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení  a v znení

neskorších  predpisov zvolávam 29.zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kráľovskom Chlmci na deň 6. septembra 2017 ( streda ) o 17:00 hod.

do veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

 

Az SZNT 369/1990 sz. törvény 12 § 2. bek. és az ehhez kapcsolódó további rendelkezések értelmében

2017. szeptember 6-án ( szerda ) 17:00 órára a Királyhelmeci Városi Hivatal

földszinti nagytermébe összehívom az Önkormányzati testület 29. ülését.

 

 

Program:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania MsZ

4.     Kontrola plnenia uznesení z MsZ č. 26,27 a 28

5.     Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta k návrhu na 4. úpravu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec na roky 2017 – 2019.

6.      Návrh na 4. úpravu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2017-2019

7.      Diskusia

8.     Návrh na uznesenie

9.     Záver

 

 

Program: 

1.     Megnyitó

2.     A jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság megválasztása

3.     Az önkormányzati ülés programjának elfogadása

4.     A 26,27 és a 28.sz önkormányzati ülések határozatainak ellenőrzése

5.     A főellenőr állásfoglalása Királyhelmec Város 2017 – 2019-es költségvetésének 4. módosítási javaslatához

6.     Javaslat a Királyhelmec Város 2017 – 2019-es év költségvetésének 4. sz. módosítására

7.      Vita

8.      Határozati javaslatok

9.      Befejezés

 

Kráľovský  Chlmec, 31.8.2017

Királyhelmec, 2017. augusztus 31.

Môže Vás to tiež zaujímať...

Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci

  Oznámenie primátora o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci V Mestskom zastupiteľstve …